niedziela, 24 styczeń 2021 r.

 

  Bip
  Bezpieczny Powiat K-ki
  Bezpieczny Kraków
     Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego stosowanego w KM PSP w Krakowie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu  doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne będą przez co najmniej 7 dni od momentu zapisu, jednak nie dłużej niż:

-  30 dni – dla danych z monitoringu obiektów,

-  3 miesiące – dla danych z monitoringu pojazdów.

Okres ten może zostać wydłużony w przypadku,  w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przytoczone terminy ulegną wówczas przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (z zastrzeżeniem, że dostęp nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób)  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w art.21 RODO.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-033 Kraków,
ul. Westerplatte 19, tel. 12 616 83 00,  fax. 12 616 83 09, e – mail: km1@psp.krakow.pl).

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z adresu dpo@psp.krakow.pl lub 31-033 Kraków ul. Westerplatte 19.


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja