sobota, 11 lipiec 2020 r.

 

  Bip
  Bezpieczny Powiat K-ki
  Bezpieczny Kraków
     Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla petentów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że:

 

Przekazane nam przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

 

Pana(i) dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym strony i uczestnicy postępowań lub organy uczestniczące w załatwianiu wniosku,

- podmioty, które realizują na rzecz KM PSP w Krakowie obsługę techniczną użytkowanych w urzędzie systemów teleinformatycznych.

 

Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest konieczne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 19, tel. 12 616 83 00, e-mail:  km1@psp.krakow.pl

 

W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z adresu  dpo@psp.krakow.pl lub 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19.


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja