niedziela, 5 lipiec 2020 r.

 

  Bip
  Bezpieczny Powiat K-ki
  Bezpieczny Kraków
     Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ruchu interesantów w obiektach KM PSP w Krakowie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że:

Wstęp do budynków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie możliwy jest jedynie po potwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości wyznaczonemu pracownikowi Dziennika Podawczego, weryfikacji celu wizyty i odnotowaniu danych w „Ewidencji wejść/wyjść do obiektu KM osób niezatrudnionych w KM PSP”.

Pana(i) dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach KM PSP w Krakowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art.5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Podanie Pana(i) danych osobowych jest niezbędne, aby wejść do budynku KM PSP w Krakowie.

Nie planuje się przekazywać tych danych innym podmiotom, uwzględnić jednak należy, że na żądanie podmiotu działającego na podstawie przepisów prawa, przetwarzane dane mogą być mu udostępnione.

Nie planuje się przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane przechowywane będą w KM PSP w Krakowie przez okres maksymalnie 13 miesięcy od momentu założenia ewidencji, a następnie zostaną zniszczone. 

Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe w opisanym powyżej zakresie jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 (tel. 12 616-83-00, fax. 12 616-83-09, e-mail: km1@psp.krakow.pl).

W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z adresu dpo@psp.krakow.pl  lub 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19.


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja