facebook

    czwartek, 9 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2804715

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2009-12-28 Materiały pirotechniczne. Informacje dla organizatorów imprez sylwestrowych.

Materiały pirotechniczne. Informacje dla organizatorów imprez sylwestrowych.

Kilka słów o zasadach bezpieczeństwa podczas dystrybucji materiałów pirotechnicznych.
Zbliża się okres świąteczno - noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju środki i materiały pirotechniczne. Jak wynika ze strażackich statystyk nieumiejętne obchodzenie się z tymi materiałami każdego roku jest przyczyną wielu pożarów i nieszczęśliwych wypadków.
Wyroby pirotechniki widowiskowej (WPW) nazywane potocznie fajerwerkami zaliczone są do grupy materiałów wybuchowych. W ich składzie znajdują się mieszaniny związków chemicznych, które po zapaleniu wywołują określone efekty widowiskowe, np. świetlne, dźwiękowe, dymowe lub kombinacje tych efektów. Klasyfikacji tych środków dokonano na podstawie oceny zagrożenia wybuchem, pożarem lub rozrzutem materiału uwzględniając dodatkowo fakt, że nie stwarzają one zagrożenia wybuchem masowym tj. takim, który obejmuje natychmiast cały ładunek.
Jak pokazują wyniki kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Państwową Inspekcję Pracy i inne organy kontrolne, największe zaniedbania wiążą się z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia fajerwerków. Zagrożenie niekontrolowanego odpalenia związane jest przede wszystkim z nieprawidłowym zabezpieczeniem przed dostępem osób bez odpowiedniego przeszkolenia lub niepełnoletnich oraz składowanie razem z innymi materiałami łatwo palnymi. Najczęściej sprzedaż materiałów pirotechnicznych prowadzą podmioty (osoby), które nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia w zakresie postępowania z materiałami wybuchowymi lub zajmujące się ich obrotem dorywczo. Ponadto w sprzedaży można również spotkać środki pirotechniczne pochodzące z nie do końca sprawdzonych źródeł. Są one rozprowadzane bez uprzednio przeprowadzonych badań określających ich jakość, właściwości, a także bez stosownych instrukcji bezpiecznego przechowywania i użytkowania.
Podmioty zajmujące się sprzedażą materiałów pirotechnicznych powinny uwzględnić elementy zapewniające bezpieczeństwo takie jak:
Odpowiednia lokalizacja stoisk sprzedaży. Stoiska powinny zapewniać odpowiednią przestrzeń zapewniającą swobodę operowania WPW dla kupujących i personelu. Nie powinny znajdować się w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych obiektu prowadzących do wyjść ewakuacyjnych, w obrębie klatek schodowych oraz w piwnicach.
Właściwa organizacja stoisk sprzedaży. Bardzo często spotykanym uchybieniem jest pozostawienie stoisk do sprzedaży samoobsługowej. Sprzedaż przedmiotów zawierających materiały pirotechniczne powinien prowadzić sprzedawca, podając tylko pojedyncze sztuki wyrobów.

Stoiska powinny być również zaopatrzone w odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze o zakazach:
• sprzedaży osobom niepełnoletnim,
• otwierania opakowań wyrobów pirotechnicznych na terenie obiektu,
• użytkowania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie, jak również na terenie do niego przyległym.
Sprzedaż materiałów pirotechnicznych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U.Nr 163, poz. 1577) oraz przepisy o ochronie przeciwpożarowej w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U.Nr 80, poz. 563). W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu warunki sprzedaży reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).
Materiały pirotechniczne widowiskowe należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!
Można prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych widowiskowych w obiek-tach przeznaczonych na cele handlowe pod warunkiem, że pomieszczenia sklepowe i zaplecza będą spełniały następujące wymagania:
 temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1m od podłogi nie przekracza 30oC (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu;
 są wyposażone w sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby – wg specyfikacji producentów w większości przypadków obowiązuje zakaz gaszenia zapalonych materiałów pirotechni-cznych tzn. należy je pozostawić do wypalenia, a później dogasić, ponadto w wielu przypadkach producenci zabraniają używania gaśnic proszkowych;
 przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon;
 posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób;
 posiadają system wentylacji wyciągowej;
 posiadają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zgodność z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;
 urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadają wymaganiom stawianym urządzeniom instalowanym w miejscach zagrożonych pożarem zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zapewniających bezpieczeństwo;
 elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120oC (393 K);
 drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia i posiadają zamki rolkowe, działające w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się na zewnątrz;
 okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0.75m×0.75m;
 wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu;
 materiały pirotechniczne widowiskowe nie powinny być lokalizowane w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych, w obrębie klatek schodowych oraz w piwnicach.
 półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno palnych, uniemożliwiających w czasie pożaru tworzenie toksycznych związków, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.
W przypadku, gdy sprzedaż wyrobów pirotechnicznych widowiskowych prowadzona jest na terenie obiektów handlowych, na których nie jest wydzielone osobne pomieszczenie dla tych materiałów, wówczas w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwopalnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.
Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą być przechowywane w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza w ilościach brutto podanych poniżej:
wyrób: 1.4 S - pom. sklepowe - 100kg, pom. zaplecza - 1000kg
wyrób: 1.4 G - pom. sklepowe - 100kg, pom. zaplecza - 1000kg.
Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, a w szczególności:
1) przechowywać wyroby pirotechniczne właściwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach ważności;
2) opracować i posiadać aktualną instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującą zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy;
3) zapewniać przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;
4) zapewniać bezpieczny transport wewnątrzzakładowy wyrobów pirotechnicznych;
5) transport wyrobów pirotechnicznych widowiskowych powinien być prowadzony ręcznie lub przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie;
6) zapewniać ochronę wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych;
7) nie powinno dopuszczać się do samoobsługowej sprzedaży tych wyrobów, przedmioty powinien podawać sprzedawca.
8) w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie przechowywać materiałów, narzędzi oraz wyposażenia innego niż określone w instrukcji przechowywania;
9) wykluczyć możliwość wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców mogących spowodować wybuch lub zapłon;
10) w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzić wyłącznie prace związane z przeznaczeniem tych pomieszczeń;
11) prace mogące doprowadzić do ogrzewania i zapłonu wyrobów pirotechnicznych, w szczególności prace remontowe pomieszczeń, prowadzić wyłącznie po usunięciu wyrobów pirotechnicznych z tych pomieszczeń oraz po potwierdzeniu na piśmie przez upoważnioną przez pracodawcę osobę, że wyroby zostały usunięte;
12) w razie uszkodzenia opakowania rozsypaną zawartość zbierać i neutralizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania;
13) urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujące się w pomieszczeniach i obiektach poddawać kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a następnie, raz w roku kontrolować, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem;
14) opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywać na półkach, regałach lub w miejscach do tego przeznaczonych oraz układać w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie się, przewraca-nie lub deformowanie pod wpływem nadmiernego ciężaru, z zachowaniem możliwości ich przemieszczania zgodnie z potrzebami;
15) materiały tak składowane nie mogą również znajdować się w zasięgu kupujących.
16) w przypadku powstania zagrożenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobów pirotechnicznych działać zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji awaryjnej;
Instrukcja postępowania w sytuacji awaryjnej powinna zawierać:
a) rodzaj i skalę zagrożeń;
b) sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych;
c) zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi;
d) sposób powiadamiania straży pożarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych;
e) sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.
17) w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia;
18) przedsiębiorca, który prowadzi obrót materiałami pirotechnicznymi widowiskowymi przeszło 90 dni w roku jest zobowiązany do opracowania karty kwalifikacyjnej obiekty, którą dołącza się do książki obiektu budowlanego;
Materiały niebezpieczne pożarowo nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:
• Pokazy powinny być organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów, z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń, nie powinna być mniejsza niż 25m od budynków i 50m od miejsc dla publiczności,
• Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
• W czasie pokazów należy wykluczyć używanie materiałów pirotechnicznych z grupy petard.

Wskazania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych
Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób.
Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zwracając uwagę na:
Właściwe warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:
 co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0.6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0.9m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
 odległości z najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek od wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nieprzekraczającej 40m, oraz odległości tego wyjścia od drzwi prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej - 10m przy jednym dojściu i 40m przy co najmniej dwóch dojściach,
 drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.
Wystrój wnętrz, w tym zapewnienie:
 elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych wyłącznie z materiałów nie palnych lub trudno zapalnych,
 nie palnych wykładzin sufitowych.
Sprawność działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, takich jak:
 sprzętu gaśniczego - na każde 300m2 powierzchni powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2kg (dm3), a długość dojścia do sprzętu gaśniczego nie powinna przekroczyć 30m,
 hydrantów wewnętrznych,
 telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej.
Zapewnienie dostępu do:
 sprzętu gaśniczego,
 miejsc uruchamiania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
 przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
 wyjść ewakuacyjnych.
Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
 wyjść, dróg i kierunków ewakuacji,
 miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i gazu oraz sprzętu gaśniczego.
Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
Znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
 zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
 sposobu alarmowania uczestników imprezy, Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
 rejonów koncentracji tj. miejsc, do których należy wyprowadzić ewakuowanych uczestników imprezy,
 zasad użycia sprzętu gaśniczego oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.
Drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.
Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych (aktualne badania instalacji elektrycznej).
Czynności sprawdzania obiektu przed rozpoczęciem imprezy i stwierdzony stan zabezpieczenia oraz polecenia wydane dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości powinny być udokumentowane.
W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:
1. zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia,
2. przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
3. utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych,
4. zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
5. sprawność i jakość połączeń elektrycznych urządzeń nagłaśniających i oświe-tleniowych,
6. zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
7. przestrzeganie zakazu stosowania efektów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
8. stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, w której określony jest sposób bezpiecznego użytkowania.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 37 interwencji. W tym: pożary 4, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 8524 interwencji. W tym: pożary 2001, miejscowe zagrożenia 5479, alarmy fałszywe 1044.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja