facebook

    sobota, 11 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2808412

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2012-02-02 Nabór na stanowisko strażak-stażysta w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym (wymagane studia z zakresu chemii I lub II stopnia)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko
stażysta, docelowo starszy inspektor
w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
5) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
6) posiadać dyplom ukończenia studiów z zakresu chemii I lub II stopnia.

Rekrutację prowadzi powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie Komisja Kwalifikacyjna. Zakwalifikuje ona do służby w Państwowej Straży Pożarnej osobę, która osiągnie najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej oraz udokumentuje posiadanie przydatnych do służby kwalifikacji ogólnych i specjalistycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
2) oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3) życiorys i list motywacyjny,
4) kopia dowodu osobistego,
5) dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające do testu sprawnościowego - do wglądu w dniu testów sprawności fizycznej.

Dokumenty należy składać wyłącznie w terminie od 3 do 15 lutego 2012 r. osobiście w godz. od 8:00 do 15:00 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19, z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej, daty przeprowadzania testów sprawności fizycznej oraz wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych: www.psp.krakow.pl
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Postępowanie kwalifikacyjne przebiega w trzech etapach.

I etap postępowania kwalifikacyjnego: analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji osobowej

Na tym poziomie postępowania, Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia – przydatnych w służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania przewidziane dla kandydata:
1. Spełnienie warunków zdrowotnych i sprawnościowych przewidzianych dla strażaka PSP.
2. Ukończenie studiów wyższych I-szego lub II-go stopnia, dziennych w dziedzinie chemii.
3. Kandydat powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności w zakresie wyuczonego zawodu:
- rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
- pogłębioną wiedzę w wybranej specjalności, przydatnej w działaniach ratowniczych ze szczególną znajomością interpretacji wskazań pomiarowych i urządzeń służących do identyfikacji substancji niebezpiecznych typu chromatograf, spektrometr itp.,
- znać podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju,
- posiadać podstawowe umiejętności kierowania zasobami ludzkimi,
- być zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych,
- umieć samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych,
-  posiadać wiedzę z zakresu fizykochemii na poziomie absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
4. Kandydat na stanowisko powinien znać język obcy na poziomie biegłości B1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ukończonego kierunku studiów.

II etap postępowania kwalifikacyjnego: test sprawności fizycznej

Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego – zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka („HARVARD STEP – UP TEST”).

Opis
Wyposażenie:
stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,
stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,
stoper,
metronom.
Wykonanie próby:
badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
czas trwania pełnego ćwiczenia:
- 4 min. dla kobiet,
- 5 min. dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Na hasło „raz” badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” dostawia prawą stopę do lewej – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę) przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy. Po upływie 5 min. /4 min. kobiety/ badany siada na krześle, a osoba prowadząca badanie wykonuje następujące czynności: bada częstość tętna, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1 min. 30 sek., następnie od 2 min. do 2 min. 30 sek. Oraz 4 min. do 4 min. 30 sek. (trzy pomiary przez 30 sek.).

Wskaźnik sprawności – FI – stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w określonym czasie, nie osiągnie wymaganego minimalnego wskaźnika wydolności lub jeżeli prowadzący ćwiczenie przerwie je z uwagi na to, że kandydat w ciągu 20 sek. nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia – nie zalicza próby i nie jest dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.

Dla kobiet

1. Siady proste z leżenia tyłem.
2. Rzut piłką lekarską (2 kg.) z nad głowy.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Opis konkurencji:

Siady proste z leżenia tyłem
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi (mogą być w lekkim rozkroku) ustabilizowane(współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych, lub ćwiczący umieszcza je pod szczeblem drabinki). Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu – nogi w rozkroku, stopy bez kontaktu z linią. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, unieważnia próbę.

Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej – obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna się bieg na odległość 10 m - do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki, biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m, do chorągiewki i powraca do miejsca startu – na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

Dla mężczyzn

1. Podciąganie na drążku
2. Bieg zygzakiem (koperta).
3. Ćwiczenie wytrzymałościowe pn. „delfin”.

Opis konkurencji:

Podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej)
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem) lub podchwytem – ramiona wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Bieg zygzakiem (koperta)
Próba polega na trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami rozstawionymi na środku i rogach prostokąta o wymiarach 3 x 5 m. Po każdym przebiegnięciu krótszego odcinka (3 m) należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając tyczkę środkową. Oceniający włącza czasomierz na komendę „start” , a zatrzymuje po trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami i osiągnięciu linii mety.

Ćwiczenie wytrzymałościowe – „delfin”
Próba polega na wielokrotnym powtarzaniu cyklu, następujących bezpośrednio po sobie pozycji gimnastycznych, wykonywanych w czasie 1 minuty. Ćwiczący przyjmuje postawę zasadniczą, następnie wykonuje przysiad podparty. Z przysiadu podpartego wykonuje wyrzut nóg w tył do podparcia w leżeniu przodem. Z podparcia leżąc przodem, powraca do przysiadu podpartego, a następnie do postawy zasadniczej. Oceniający wymienia kolejną liczbę zaliczonych układów. Jeżeli ćwiczący wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem (np. nie powróci do postawy zasadniczej), oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych układów. Oceniający włącza czasomierz na komendę „ćwicz” i zatrzymuje po upływie 1 minuty podając jednocześnie komendę „dość”.

Dla kandydatów - mężczyzn przeprowadza się dodatkowo próbę wejścia na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75 stopni na wysokość 20 m.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) cały test sprawności fizycznej uważa się za niezaliczony – co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszych konkurencji testu sprawności fizycznej i dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

III etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna

Osoby, które pozytywnie ukończą dwa wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego z największą ilością punktów, staną przed Komisją Kwalifikacyjną, która oceni przydatność kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku wyłonienia dużej ilości kandydatów na tym etapie odbędzie się test sprawdzający, który obejmować będzie zagadnienia z zakresu fizyki i chemii wg programu studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostanie przyjęta osoba, która uzyska najwyższą ocenę Komisji Kwalifikacyjnej oraz zostanie dopuszczona do służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską MSWiA w Krakowie.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:
1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm./,
2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. /Dz.U. Nr 261 z 2005r.poz. 2191/ w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej,
3. procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ujętej w piśmie Komendanta Głównego nr BK-I-100/63/05 z dnia 16.12.2005 r.
4. pisma Komendy Głównej PSP nr BK.VI – 7156/1/96 z dnia 17.01.1996 r.
5. instrukcji wychowania fizycznego i sportu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – kwiecień 1995 r.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 60 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 9095 interwencji. W tym: pożary 2449, miejscowe zagrożenia 5586, alarmy fałszywe 1060.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja