facebook

    sobota, 11 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2808214

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2006-12-15 nabór strażaków do służby w 2007 roku

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko

stażysta /strażak/
system służby zmianowy w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Wymagania stawiane kandydatom:
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4/ być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5/ odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (kategoria zdrowia A),
6/ posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
7/ być w wieku do 30 lat w chwili składania dokumentów.

Rekrutację prowadzi powołana Komisja Kwalifikacyjna. Komisja zakwalifikuje do służby
w Państwowej Straży Pożarnej osoby, które osiągną najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej oraz udokumentują posiadanie przydatnych do służby kwalifikacji ogólnych
i specjalistycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
6/ kopia stron książeczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej,
7/ aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego- do okazania w dniu testów sprawności fizycznej.

Dokumenty należy składać wyłącznie w terminie od 2 do 15 stycznia 2007r. osobiście w godz. od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową /decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu/ pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.
Inne informacje: Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej, daty przeprowadzania testów sprawności fizycznej oraz wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych: www.psp.krakow.pl
Oferty odrzucone zostaną w archiwum tut. Komendy.

Rekrutację prowadzi powołana Komisja Kwalifikacyjna i postępowanie kwalifikacyjne będzie dwustopniowe.

I etap postępowania kwalifikacyjnego: test sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej

Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego – zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka („HARVARD STEP – UP TEST”).

O p i s
Wyposażenie:
- stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,
- stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,
- stoper,
- metronom.
Wykonanie próby:
- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
- metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
- czas trwania pełnego ćwiczenia:
- 4 min. dla kobiet,
- 5 min. dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Na hasło „raz” badany stawia lewą stopę na stopniu , na hasło dwa dostawia prawą stopę do lewej – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło trzy stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery prawą stopę dostawia do stopy lewej
(na podłogę) przyjmując postawę wyprostowaną.
Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy.
Jeśli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu, należy badanemu pomóc donośnym sygnałem.
Po upływie 5 min. /4 min. kobiety/ badany siada na krześle, a osoba prowadząca badanie wykonuje następujące czynności: bada częstość tętna, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1min. 30 sek. , następnie od 2 min. do 2 min. 30 sek. Oraz 4 min. do 4 min. 30 sek. (trzy pomiary przez 30 sek.).

Wskaźnik sprawności – FI – stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100
i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej („HARVARD STEP – UP TEST”)

Wskaźnik wydolności Wynik - ocena
50 i więcej - próba zaliczona

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w przepisanym czasie, nie osiągnie wymaganego minimalnego wskaźnika wydolności oraz jeżeli prowadzący ćwiczenie przerwie je z uwagi na to, że kandydat w ciągu 20 sek. nie jest
w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia – nie zalicza próby
i nie jest dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.

Dla kobiet

1. Siady proste z leżenia tyłem.
2. Rzut piłką lekarską (2 kg.) z nad głowy.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Opis konkurencji:

Siady proste z leżenia tyłem
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi (mogą być w lekkim rozkroku) ustabilizowane(współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych, lub ćwiczący umieszcza je pod szczeblem drabinki).
Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
Liczba siadów prostych z leżenia tyłem - punktacja
do 9 - konkurencja niezaliczona
10 do 14 - 3 punkty
15 do 19 - 4 punkty
20 i więcej - 5 punktów

Rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu – nogi w rozkroku, stopy bez kontaktu z linią. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, unieważnia próbę.
Odległość rzutu w metrach - punktacja
do 4,99 - konkurencja niezaliczona
5,00 do 7,49 - 3 punkty
7,50 do 9,99 - 4 punkty
10,00 i więcej - 5 punktów

Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej – obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna się na odległość 10 m - do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki, biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m, do chorągiewki i powraca do miejsca startu – na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.
Czas biegu w sekundach - punktacja
18,7 i więcej - konkurencja niezaliczona
15,4 do 18,6 - 3 punkty
12,1 do 15,3 - 4 punkty
do 12,0 - 5 punktów

Dla mężczyzn

1. Podciąganie na drążku
2. Bieg zygzakiem (koperta).
3. Ćwiczenie wytrzymałościowe pn. „delfin”.

Opis konkurencji:

Podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej)
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem) lub podchwytem – ramiona wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane)
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Liczba podciągnięć na drążku - punktacja
do 5 - konkurencja niezaliczona
6 do 9 - 3 punkty
10 do 13 - 4 punkty
14 i więcej - 5 punktów

Bieg zygzakiem (koperta)
Próba polega na trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami rozstawionymi na środku i rogach prostokąta o wymiarach 3 x 5 m. Po każdym przebiegnięciu krótszego odcinka (3m) należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając tyczkę środkową. Oceniający włącza czasomierz na komendę „start” , a zatrzymuje po trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami i osiągnięciu linii mety.
Czas biegu w sekundach - punktacja
25,6 i więcej - konkurencja niezaliczona
24,6 do 25,5 - 3 punkty
23,6 do 24,5 - 4 punkty
do 23,5 - 5 punktów

Ćwiczenie wytrzymałościowe – „delfin”
Próba polega na wielokrotnym powtarzaniu cyklu, następujących bezpośrednio po sobie pozycji gimnastycznych, wykonywanych w czasie 1 minuty.
Ćwiczący przyjmuje postawę zasadniczą, następnie wykonuje przysiad podparty. Z przysiadu podpartego wykonuje wyrzut nóg w tył do podporu w leżeniu przodem. Z podporu leżąc przodem, powraca do przysiadu podpartego, a następnie do postawy zasadniczej.
Oceniający wymienia kolejną liczbę zaliczonych układów. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem (np. nie powróci do postawy zasadniczej), oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych układów. Oceniający włącza czasomierz na komendę „ćwicz” i zatrzymuje po upływie 1 minuty podając jednocześnie komendę „dość”.
Liczba powtórzeń - punktacja
do 27 - konkurencja niezaliczona
28 do 29 - 3 punkty
30 do 31 - 4 punkty
32 i więcej - 5 punktów


Dla wszystkich kandydatów przeprowadza się dodatkowo próbę wejścia na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75 stopni na wysokość 20m.
Rodzaj próby Wynik - ocena
wejście i zejście z drabiny mechanicznej nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20m. - próba zaliczona


W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) cały test sprawności fizycznej uważa się za niezaliczony – co jest jednoznaczne
z wyeliminowaniem kandydata z dalszych konkurencji testu sprawności fizycznej i dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

II . Do drugiego etapu przechodzą tylko kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli testy sprawności fizycznej.

Na tym poziomie postępowania, Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia - przydatnych
w służbie w Państwowej Straży Pożarnej – za które przyznaje stosowną gratyfikacje punktową.

Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia kandydata:
- prawo jazdy kategorii C – 4 pkt.
- prawo jazdy kategorii D - 2 pkt.
- prawo jazdy kategorii CE – 8 pkt.
- uprawnienia płetwonurka – 4 pkt.
- odbycie służby zastępczej w Państwowej Straży Pożarnej – 3 pkt.
- uprawnienia ratownika medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 2 pkt.
- zameldowanie na stałe na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie tj. na terenie Krakowa lub Powiatu Krakowskiego – 2 pkt.
- udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej powyżej 3 lat potwierdzone przez Prezesa OSP lub Naczelnika OSP – 1 pkt.
- udokumentowany udział w zawodach sportowo pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdzony przez Prezesa OSP lub Naczelnika OSP – 1 pkt.
- udokumentowane szkolenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez Prezesa OSP lub Naczelnika OSP – 1 pkt.

Do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma punktów z testów sprawności fizycznej i punktów za posiadane uprawnienia) spośród wszystkich zgłoszonych do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz następnie zostaną dopuszczone do służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych .
Osoby zakwalifikowane będą sukcesywnie przyjmowane do służby w 2007 roku w miarę posiadania wolnych etatów w Komendzie.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:
1/ ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. Nr 96 z 2006 r. poz. 667 z późniejszymi zmianami/,
2/ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005r. /Dz.U. Nr 261 z 2005r.poz. 2191/ w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej,
3/ procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ujętej w piśmie Komendanta Głównego nr BK-I-100/63/05 z dnia 16.12.2005r.
4/ pisma Komendy Głównej PSP nr BK.VI – 7156/1/96 z dnia 17.01.1996r.

opracował: mł. bryg. Artur Kazanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

zatwierdził: mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 60 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 9095 interwencji. W tym: pożary 2449, miejscowe zagrożenia 5586, alarmy fałszywe 1060.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja