facebook

    środa, 8 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2596444

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-03-13 Końcowe wyniki rekrutacji do służby w KM PSP w Krakowie

Kraków, dnia 12 marca 2007 r.

MOK-111/ 218 /07

P R O T O K Ó Ł
z pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Komendanta Miejskiego
PSP w Krakowie
do przeprowadzenia naboru kandydatów do służby
w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

Komisja w składzie :

Przewodniczący: kpt. Stanisław Nowak
Zastępca Przewodniczącego: kpt. Leszek Buczak
Sekretarz: st. str. Ilona Jabczyk

Komisja Kwalifikacyjna przy KM PSP w Krakowie pracowała zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 16.12.2005 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr BK-I-100/63/05 określającymi procedurę postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
W pracy komisji wykorzystano także Zarządzenie nr 2/2006 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania naboru kandydatów do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej w KW PSP woj. Małopolskiego w Krakowie.

I Etap pracy Komisji Kwalifikacyjnej

W dniu 02 stycznia 2007 r. w DZIENNIKU POLSKIM ukazało się ogłoszenie
o naborze kandydatów do służby na stanowisko stażysta (strażak), zawierające następujące dane:
1) określenie stanowiska pracy,
2) wymagania stawiane kandydatom,
3) wymagane dokumenty i oświadczenia,
4) termin i miejsce składania dokumentów

W dniu 18.12.2006 r wysłano ogłoszenie Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dotyczące rekrutacji do służby w PSP - z prośbą
o jego rozpropagowanie. W ogłoszeniu określono wymagania stawiane kandydatom, wymagane dokumenty i oświadczenia a także szczegółowy opis testów sprawności fizycznej W informacji określono gratyfikację punkową za posiadane uprawnienia kandydata oraz za posiadane wykształcenie.
Podobnej treści zamieszczono ogłoszenie na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Krakowie. Dodatkowo szczegółowe informacje zamieszczono w holu budynku Komendy przy ul. Westerplatte 19.
W wymaganym terminie chęć podjęcia służby w PSP zgłosiło 202 osoby, które poprzez informację na stronie internetowej KM PSP w Krakowie (www.psp.krakow.pl) powiadomiono o terminie i miejscu przeprowadzenia testów sprawności fizycznej.


I I Etap pracy Komisji Kwalifikacyjnej

W dniach 20, 21 i 22 lutego 2007 r. na terenie JRG nr 5 w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 2 powołana w tym celu komisja przeprowadziła testy sprawności fizycznej.

Skład komisji :
1. Przewodniczący: kpt. Stanisław Nowak
2. Zastępca Przewodniczącego: kpt. Leszek Buczak
3. Członkowie:
st. kpt. Robert Cisowski
st. kpt. Jacek Kukuła
asp. w st. spocz. Halina Kaszuba
asp. Paweł Witkowski
st. str. Ilona Jabczyk
Karolina Kowalska
Katarzyna Kaszuba
Sławomir Madej
Łukasz Warchoł
Michał Palus

Testy sprawności fizycznej przeprowadzone były przy współpracy i nadzorze medycznym niżej wymienionych lekarzy:
1. kpt. Leszek Smolarczyk
2. kpt. Krzysztof Maczuga
3. mł. kpt. Zbigniew Liszka

Do konkurencji sprawnościowych ogółem przystąpiło 163 osoby
(155 mężczyzn oraz 8 kobiet)

Szczegółowe wyniki z testów sprawności fizycznej z poszczególnych konkurencji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat miał prawo do 2 prób) za cały sprawdzian wystawiono ocenę niedostateczną – co było jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Testów sprawności fizycznej nie zaliczyło 15 kandydatów.

Do dalszego etapu przeszli tylko kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli testy sprawności fizycznej – 148 kandydatów

Na tym poziomie postępowania Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień - przydatnych w służbie w Państwowej Straży Pożarnej – za które przyznano stosowną gratyfikacje punktową.

Komisja nie zakwalifikowała do dalszego etapu 11 osób, ponieważ nie spełniały one podstawowych wymagań kwalifikacyjnych stawianych kandydatom do służby w KM PSP (kryterium wieku oraz kategoria zdrowia).

Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia kandydata:

• prawo jazdy kategorii C - 4 punkty
• prawo jazdy kategorii D - 2 punkty
• prawo jazdy kategorii CE – 8 punktów
• uprawnienia płetwonurka - 4 punkty
• odbycie służby zastępczej w PSP - 3 punkty
• uprawnienia ratownika medycznego - 2 punkty
• zameldowanie na stałe na terenie Krakowa lub Powiatu Krakowskiego - 2 punkty
• członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej powyżej 3 lat potwierdzone przez Prezesa lub Naczelnika OSP - 1 punkt
• udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdzony przez Prezesa lub Naczelnika OSP - 1 punkt
• udokumentowane szkolenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez Prezesa lub Naczelnika OSP - 1 punkt


Komisja Kwalifikacyjna dla każdego kandydata założyła indywidualną kartę punktacyjną, w której do wyników uzyskanych z testów sprawności fizycznej dodano punkty gratyfikujące za posiadane uprawnienia.

Lista wyników uzyskanych przez kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej PSP
w Krakowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Po II etapie Komisja wyłoniła najlepszych kandydatów do służby, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z testów sprawdzianu fizycznego oraz uzyskali największą ilość punktów gratyfikujących za posiadane wykształcenie oraz uprawnienia.


W n i o s k i

Komisja Kwalifikacyjna przedkłada Panu Komendantowi listę osób do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Mając na uwadze potrzeby kadrowe Komisja Kwalifikacyjna proponuje Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie wydać skierowania na badania lekarskie tj. do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Krakowie tym kandydatom, którzy uzyskali łącznie co najmniej 20 punktów.
Komisja wnioskuje również, aby kandydaci spełniający niniejsze wymagania – po spełnieniu ustawowych kryteriów formalnych – mogli zostać przyjęci do służby w latach 2007- 2008.


Protokół podpisali:

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – kpt. mgr inż. Stanisław Nowak
2. Zastępca Przewodniczącego – kpt. mgr Leszek Buczak
3. Sekretarz – st. str. Ilona Jabczyk


Protokół zatwierdził

mł bryg. mgr inż. Ryszard GACZOŁ
p.o. Komendant Miejski Państwowej Straż Pożarnej w KrakowieMinimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania kandydata do dalszego etapu wynosi 20

Osoby, które otrzymały co najmniej 20 punktów będą sukcesywnie kierowane na badania lekarskie tj. do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Krakowie w okresie 2007/2008 roku.

O terminie odbioru skierowań na powyższe badania, kandydaci do służby będą informowani indywidualnie przez Wydział Organizacyjno – Kadrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 65 interwencji. W tym: pożary 31, miejscowe zagrożenia 28, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 3803 interwencji. W tym: pożary 1133, miejscowe zagrożenia 2139, alarmy fałszywe 531.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja