poniedziałek, 21 wrzesień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2924558

 Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
tel. 12 616-8320, fax. 12 616-8329, e-mail: mr(at)psp.krakow.pl

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Jeziorek - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego

mł. bryg. mgr inż. Jarosław Piątek - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego
 

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatów,

 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatów oraz opracowanie planów ratowniczych powiatów i ich bieżąca aktualizacja,

 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania,

 • prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatów,

 • prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pożarowym,

 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa oraz organizacja zawodów sportowo-pożarniczych.

 • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
   

W skład wydziału wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM), Sekcja SKKM oraz Sekcja Informatyki i Łączności (IT)


Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
tel. 12 616-8380, fax. 12 616-8389, e-mail: mz(at)psp.krakow.pl

bryg. mgr inż. Sławomir Ścibiorek - Naczelnik Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Januś - Zastępca Naczelnika Wydziału

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,

 • zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

 • analizowanie stanu zabezpieczenia powiatów w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatów,

 • rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.


Wydział Organizacyjno-Kadrowy
tel. 12 616-8330, e-mail: mok(at)psp.krakow.pl

mł. kpt. mgr Ilona Jabczyk - Naczelnik Wydziału

mł. kpt. mgr Grzegorz Bińczycki - Zastępca Naczelnika Wydziału

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów,

 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, planowania pracy Komendy Miejskiej oraz organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji,

 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych,

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendy,

 • prowadzenie wymaganych ewidencji w tym wydawanych zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie i wykorzystania urlopów.


Wydział Finansów
tel. 12 616-8350, fax. 12 616-8359, e-mail: mf(at)psp.krakow.pl

asp. Aneta Lorens - Główny Księgowy

mgr Katarzyna Jabłońska - Zastępca Naczelnika Wydziału

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej,

 • opracowywanie projektu budżetu Komendy i sporządzanie rocznych planów finansowych,

 • realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych Komendy Miejskiej oraz realizacja wydatków w ramach środków otrzymywanych na zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

 • obsługa finansów Komendy Miejskiej w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.


Wydział Kwatermistrzowski
tel. 12 616-8360, fax. 12 616-8369, e-mail: mt(at)psp.krakow.pl

bryg. mgr Robert Cisowski - Naczelnik Wydziału

st. kpt. mgr inż. Artur Żywczak - Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej,

 • dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej,

 • planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatów oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych

 • prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych w Komendzie,

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej.


Wydział Techniczny
tel. 12 616-8370, fax. 12 616-8379, e-mail: mtt(at)psp.krakow.pl

mł. bryg. mgr inż. Marcin Witek - Naczelnik Wydziału
st. kpt. inż. Piotr Piszczek - Zastępca Naczelnika Wydziału
 

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,

 • prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,

 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,

 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,

 • wykonywanie bieżących przeglądów i napraw sprzętu i wyposażenia,

 • wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego.


Samodzielne Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tel. 12 616-8340, e-mail: bhp(at)psp.krakow.pl

mł. bryg. mgr inż. Witold Mach - Starszy Specjalista

Do zadań stanowiska należy między innymi realizacja zakresu działania służby BHP określonego ustawą kodeks pracy oraz rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Danych, Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwizacji

mł. bryg. mgr Agnieszka Januś

tel. 12 616-8349, e-mail: mso(at)psp.krakow.pl
 

Do zadań stanowiska należy prowadzenie zadań z zakresu ochrony danych, przygotowań obronnych, prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją oraz wykonywanie obowiązków Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pomocy Prawnej
tel. 12 616-8336, e-mail: mrp(at)psp.krakow.pl

mł. kpt. mgr Karolina Kowalska

Do zadań stanowiska należy między innymi świadczenie pomocy prawnej Komendantowi Miejskiemu i wykonywanie innych zadań określonych przepisach o radcach prawnych.


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego
tel. 12 616-8330, e-mail: jolanta.suder(at)psp.krakow.pl

mgr Jolanta Suder

Do zadań stanowiska należy między innymi przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja