Nowelizacje, aktualizacje przepisów

Rozporządzenie MSW z dnia 8 marca 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. [ PDF, 186 kB ]. Pismo przewodnie KM PSP [ PDF, 1,4 MB ]

Zaktualizowano : 02.04.2012

Podstawowe akty prawne - OSP Według stanu na październik 2010 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

Wykaz dokumentacji obowiązującej kierującego działaniami ratowniczymi ( KDR ) [ PDF, 49 kB ]

Instrukcja w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF                                Państwowej Straży Pożarnej - załącznik do Rozkazu KG PSP z dnia 9 czerwca 2009r. [ PDF, 19MB ]

Ewidencja osób przeszkolonych w sieciach UKF PSP - [PDF, 51 kB]

Zaktualizowano : 26.07.2012

Do pobrania

Wykaz aktów prawnych związanych z działalnością OSP [ PDF, 44 kB ]
Źródło : ZG ZOSP RP – http://www.zosprp.pl/?q=node/385

Zamieszczono : 26.02.2011

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Zamieszczono : 26.02.2011

Do pobrania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [ PDF, 3.6 MB ]

Zaktualizowano : 11.03.2011

Gospodarka Transportowa

Zarządzenie KG PSP nr 3 z dnia 29.01.2019 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. [ PDF ]

Zarządzenie określa:
1) sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „jednostkami PSP”;
2) sposób rozliczania zużycia paliw;
3) metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;
4) sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu.
 

Zamieszczono : 25.03.2019

Do pobrania

Zarządzenie KG PSP nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP [ PDF, 0.2 MB ]


Załącznik 1 [ PDF, 0.9 MB ]
Załącznik 2 do 4 [ PDF, 0.2 MB ]
Załącznik 5 [ PDF, 0.2 MB ]
Załącznik 6 i 7 [ PDF, 0.1 MB ]
Załącznik 8 [ PDF, 0.1 MB ]
Załącznik 9 [ PDF, 0.1 MB ]
Załącznik 10 [ PDF, 0.1 MB ]
Załącznik 11 do 15 [ PDF, 0.2 MB ]

Zamieszczono : 26.02.2011

Ustawa o kierujących pojazdami

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy KM PSP w Krakowie przesyła w załączeniu
do służbowego wykorzystania pismo otrzymane z KW PSP w Krakowie
dot. ustawy o kierujących pojazdami [ PDF, 1.04 MB ]

Zamieszczono : 07.12.2011