niedziela, 29 listopad 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Odbiory obiektów
 


Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Adres do korespondencji:
ul. Westerplatte 19
31-033 Kraków
tel./fax 12 616 83 80 / 12 616 83 89
e-mail: mz@psp.krakow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Kompetencje w zakresie odbiorów budynków.

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Zgodnie z ust. 1a przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie zgłoszenia Inwestora (lub jego pełnomocnika) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze, podczas których sprawdzają zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze kończą się podpisaniem protokołu, na podstawie którego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydaje stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwe organy nadzoru budowlanego oraz organy architektoniczno-budowlane.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadamiany jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane pismo należy adresować: 

Komenda Miejska PSP w Krakowie 
31-033 Kraków 
ul. Westerplatte 19
 

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  • lokalizację obiektu – adres,
  • przeznaczenie obiektu,
  • ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,
  • inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

 

Wymagane dokumenty. 

Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Krakowie:

1)        pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,

2)        umowę zawartą pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp.,

3)        decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę,

4)        projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),

5)        projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych,

6)        dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

7)        dokumentację powykonawczą,

8)        dziennik budowy,

9)        oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

10)    scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,

11)    matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych,

12)    deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej,

13)    protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

14)    protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych,

15)    protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),

16)    dane o obiekcie:

-        data budowy,

-        wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),

-        powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,

-        powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,

-        dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,

17)    umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,

18)    instrukcję bezpieczeństwa pożarowego[1] oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami,

19)    dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi, w tym w szczególności:

-        instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,

-        Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,

-        certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,

-        certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.

 

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

1)        budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2)        budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3)        budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4)        obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5)        obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a)    strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,

b)   strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

c)    powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

d)   występuje zagrożenie wybuchem;

6)        garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7)        obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

8)        stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9)        sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10)    tunel o długości ponad 100 m;

11)    obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

 

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej, uzgodnienie jest wymagane.


 

[1] Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1.       kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2.       kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

3.       powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.


Zawiadomienie o zakończeniu budowy - wzór (pdf) (doc)


<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja