wtorek, 2 czerwiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Zasady bezpieczeństwa podczas ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń


W związku z trwającym okresem grzewczym, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przypomina, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w użytkowanych budynkach.
W związku z tym, informujemy, że :

 • przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrolę powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,

 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 1. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,

 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,

 3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

(w obiektach j.w. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).

Ponadto należy pamiętać:

 • stosować w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,

 • nie składować materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,

 • nie przechowywać materiałów palnych oraz nie stosować wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,

 • nie użytkować elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,

 • przed użyciem nowego urządzenia zapoznać się z jego instrukcją obsługi i stosować się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,

 • nie używać uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,

 • nie pozostawiać urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,

 • nie rozpalać piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,

 • stosować do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia.

Czad, jest gazem trującym. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.

Z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu.
Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są :

 • bóle i zawroty głowy

 • osłabienie

 • nudności

 • zaburzenia pamięci

 • utrata przytomności

 • śpiączka

Pamiętaj !

Tlenek węgla jest bezwonny !

Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia!
Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!
W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!

Postępowanie przy zatruciu tlenkiem węgla:

 • wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa ( w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe),

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,

 • wezwać pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska,

 • jak najszybciej podać tlen,

 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta, aparatem AMBU oraz masaż serca,

 • unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym.

W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynku, należy przestrzegać zasad wspomnianych powyżej, a ponadto:

 • nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,

 • nie należy ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych gdyż może to spowodować poważne zatrucia,

 • w pomieszczeniach, których występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację,

 • nie należy zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych,

 • w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione,

 • wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

 • nie pozostawiać bez nadzoru potraw na włączonej kuchence, czy ciasta w piekarniku,

 • nie używać świec, kaganków, petard, wyrobów pirotechnicznych oraz innych źródeł światła wykorzystujących otwarty ogień w pomieszczeniach mieszkalnych, w sytuacjach mogących spowodować pożar,

 • nie stosować do mycia i prania odzieży cieczy łatwopalnych,

 • nie suszyć odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach,

 • należy zawsze zapewnić sobie dostęp do tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, gniazdek i wyłączników oraz głównych zaworów gazu i wody.

Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych może również pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelnia okna, drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia paliwa powoduje, że następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. W takich przypadkach może dojść również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i wydostawania się czadu do przestrzeni mieszkalnej, co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).

W związku z powyższym, tut. Komenda zwraca się z prośbą o rozpropagowanie powyższych informacji wśród użytkowników budynków mieszkalnych, jak również przekonania ich do wyposażania własnych domów i mieszkań w czujki pożaru. Obecnie koszt takich czujek waha się w granicach 40- 100 PLN i jest on nieporównywalnie niski do skutków i kosztów, jakie niesie za sobą pożar w domu, a którego dzięki takiej czujce można uniknąć.

WYKORZYSTANIE "CIEPŁA SIECIOWEGO" GDZIE CZYNNIKIEM GRZEWCZYM JEST CIEPŁA WODA DOSTARCZANA Z ELEKTROCIEPŁOWNI JEST NAJBEZPIECZNIEJSZYM SPOSOBEM OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ I SPOSOBEM OTRZYMYWANIA CIEPŁEJ WODY DO CELÓW GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH.

KORZYSTANIE Z CIEPŁA SIECIOWEGO ELIMINUJE RYZYKO WYBUCHU, POŻARU CZY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (ZACZADZENIA), KTÓRE TO RYZYKO TOWARZYSZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNEMU CZY GAZOWEMU.

 


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja