czwartek, 19 kwiecień 2018 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej


Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania aplikacji publikowane będą na stronie www.psp.krakow.pl w dziale Aktualności po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brały udział tylko te aplikacje, które wpłyną w terminie określonym  w ogłoszeniu o naborze do służby.

Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych. 

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na pytania z tym związane, udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 30)

 

 

 


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja